MILJØPOLICY

Som en virksomhet med et bredt utvalg av tekstiltrykkprodukter og profilartikler er vi bevisste på at vi utøver en betydelig påvirkning på miljø og klima. Gjennom den verdikjeden vi er en del av, fra «vugge til grav», vil vår næringsaktivitet påvirke med hensyn til både produksjon, transport, forbruk og avfall.

Med vår miljøpolicy erkjenner vi vårt ansvar, og forplikter oss til å jobbe kontinuerlig og systematisk med å begrense vår egen negative påvirkning i alle sammenhenger, samt påvirke verdikjeden vi er en del av til å gjøre det samme. Vår miljøpolicy skal være synlig og preget av åpenhet. Våre ansatte skal kjenne til og identifisere seg med vår miljøpolicy. Våre leverandører, kunder og samarbeidspartnere skal ha tilgang til den.

Vi skal i alle sammenhenger jobbe for å redusere vårt negative fotavtrykk på klima og miljø. Vi skal etablere et miljøledelsesystem der vi som et minimum alltid skal etterleve myndighetspålagte krav knyttet til klima og miljø, samt standarder satt i sertifiseringsordninger vi frivillig er en del av. Vi jobber mot ulike miljøsertifiseringer, både på produkt- og virksomhetsnivå, som skal bidra til kvalitetssikre og underbygge etterlevelse av vår policy.

Det skal utarbeides konkrete planer der miljøutfordringer kartlegges, mål utformes, tiltak iverksettes og gode rutiner/støttesystemer etableres. Videre skal vi, gjennom involvering av de ansatte og løpende kompetanseutvikling, innarbeide en kultur der miljø- og klimahensyn er en naturlig og integrert del av virksomheten, spesielt med hensyn til innkjøp, forbruk, reiser og avfallshåndtering.


Konkrete mål for miljø og klima i NILZ AS
- 100% av firmabilparken skal bestå av elbiler
- 100% av frakttransport i vårt nærområde skal utføres av miljøsertifiserte fraktselskaper
- Øke salget av bærekraftige produkter fra Neutral med 50% innen utgangen av 2024
- Implementere et rammeverk for valg av leverandører med fokus på bærekraft innen utgangen av 2024
- Etablere miljøledelsessystem basert på Miljøfyrtårnsertifisering innen første halvår 2024
- Gjennomført kartlegging av forbruk relatert til forretningsreiser innen utgangen av 2024


Konkrete tiltak for miljø og klima i NILZ AS
- Etablere gode interne rutiner og støttesystemer for:
Innkjøp av mest mulig miljøvennlige produkter og tjenester til alle formål i virksomheten
Begrense bruk av energi og forbruksmateriale i daglig drift
Å kunne ta miljøvennlige valg ved reise- og møtevirksomhet
Optimal utnyttelse av tilgengelige systemer for avfallshåndtering og returordninger

- Utarbeide et mest mulig komplett klimaregnskap i henhold til GHG-protokollen
- Kartlegge leverandører med hensyn til bærekraftfokus

Vi ønsker dine tilbakemeldinger på vårt arbeid med klima og miljø
Samspillet med våre kunder, leverandører, samarbeidspartnere og samfunnet ellers er en viktig del av grunnlaget for å kunne ta gode og riktige valg. Derfor inviteres du til å gi dine innspill til hvordan du mener vi kan forbedre våre miljøprestasjoner. Vi vurderer alle innspill vi måtte få, og alt vi tror kan bidra positivt og er gjennomførbart vil bli ta med videre i vårt systematiske arbeid med klima og miljø. Kontakt oss på nilz@nilz.no