CODE OF CONDUCT - ETISKE RETNINGSLINJER

Med dette dokumentet forplikter NILZ AS seg til et sett av etiske retningslinjer, som krever at vi driver vår virksomhet inn i fremtiden på en ansvarsfull og etisk måte, i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter.

Hva er etiske retningslinjer - og hvorfor har vi de?
De etiske retningslinjene skal være fundamentet for vår forretningsdrift og -utvikling, samtidig som de fungerer som en kommunikasjonskanal, både internt og eksternt, der de klargjør hvilke standarder vi har satt for oss selv. Disse retningslinjene fastsetter essensielle forpliktelser og redegjør for kravene som styrer vår atferd. De er en veiledning for oss når vi står overfor moralske utfordringer og veivalg, og fungerer som en støtte i beslutningsprosesser for å sikre veloverveide valg.

For at vi skal kunne nå FNs bærekraftmål innen 2030 er vi alle nødt til å gjøre en innsats. I tråd med bærekraftsmålene, skal vi i NILZ AS bidra til at vi får en mer rettferdig og levedyktig fremtid, for planeten vår, og menneskene som bor her. Våre ansatte, samarbeidspartnere og kunder forventer at bærekraft er en integrert del av vår virksomhet, og det skal vi jobbe for å levere.

Hvem gjelder de for?
Våre etiske retningslinjer gjelder for alle som representerer NILZ AS, herunder alle ansatte, ledere, styremedlemmer og innleide ressurser. Alle representanter forplikter seg til å etterleve retningslinjene, samt gjeldende juridiske lover og normer. Dette inkluderer både interne retningslinjer og eksterne krav. Vi stiller forventninger til at våre leverandører og samarbeidspartnere følger oss i vårt fokus på bærekraft.

Bærekraftsvisjonen
«Vår visjon er å kontinuerlig styrke vår bærekraftige praksis, innlemme miljøhensyn i alt vi gjør, og bidra positivt til samfunnet vi er en del av.»

Våre grunnverdier
Uansett hvem vi leverer til, eller hvem vi samarbeider med, skal vi løfte frem tre av NILZ sine grunnverdier. Vi tror at ved å løfte frem disse verdiene vil vi kunne gi vårt bidrag til endringene som trengs for å gjøre morgendagens samfunn bedre.

- Vi skal omfavne en inkluderende kultur
- Vi skal ha fokus på bærekraft i hele verdikjeden
- Vi skal holde orden i eget hus

Lover og regler
Vi skal til enhver tid, og i enhver sammenheng, operere innenfor gjeldende lover og regler.

Menneskerettigheter
Vi respekterer menneskerettighetene, arbeiderrettigheter og andre relevante internasjonale lover, regler og konvensjoner. Brudd på lover og gitte retningslinjer vil ikke aksepteres, og eventuelle brudd vil kunne gi arbeidsrettslige, strafferettslige og erstatningsrettslige konsekvenser.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Hos NILZ skal vi jobbe kontinuerlig og målrettet med et helsefremmende, trygt og positivt arbeidsmiljø. Vi jobber systematisk med HMS i samsvar med relevante lover og forskrifter, i samarbeid med godkjent lovpålagt bedriftshelsetjeneste. Det legges til rette for at alle ansatte på en god og trygg måte kan oppfylle sin plikt til å bidra aktivt i det systematisk HMS-arbeidet.

Diskriminering og trakassering
I NILZ skal alle bli behandlet likt, uavhengig av etnisitet, kjønn, alder, livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller andre forhold. Vi vil kontinuerlig jobbe for å sørge for et inkluderende arbeidsforhold.

Klima og miljø
Hos oss står "do no-harm" prinsippet høyt, og vi jobber aktivt med å begrense vårt CO2-fotavtrykk i alle sammenhenger. Vi jobber mot ulike miljøsertifiseringer, både på produkt- og virksomhetsnivå, som skal bidra til kvalitetssikre og underbygge vår forpliktelse. Alt avfall skal behandles på en ansvarlig måte, og vår målsetning er at avfallet verken direkte eller indirekte påvirker miljøet negativt, på bakgrunn av vår håndtering.

Anti-korrupsjon
Korrupsjon innebærer å bestikke eller ta imot bestikkelser og derved få eller gi en utilbørlig fordel i anledning sitt arbeid. All form for korrupsjon anses som uakseptabelt i NILZ. Grove brudd vil kunne få strafferettslige konsekvenser i henhold til straffelovens bestemmelser. Ansatte skal vise stor varsomhet når det kommer til gaver eller andre goder fra leverandører og samarbeidspartnere, og rådføre seg ved tvil. Vi setter samme forventning til våre kunder og leverandører.

Ansatte
Som ansatt hos oss har alle de samme mulighetene. Ingen form for diskriminering basert på etnisk tilhørighet, nasjonalitet, religion, kjønn, seksuell legning eller lignende blir ikke tolerert. Vi tolererer heller ikke vold, trussel, mobbing eller trakassering, enten verbalt, fysisk eller skriftlig, uansett om det er seksuelt eller ikke-seksuelt, på arbeidsplassen. Arbeidstiden og arbeidsforholdene er iht. relevant lovgivning. Vi respekterer våre ansattes rett til å organisere seg i tråd med gjeldende lover og regler. Vi forholder oss til reglene om ansattes minimumsalder, og ingen skal under noen omstendighet ansettes under tvang.

Forretningsetikk
God forretningsskikk og forretningsetikk er blant våre kjerneverdier. Vi skal unngå handlinger eller adferd som kan skade vårt omdømme. Aksept av eller invitasjon til bestikkelser er ikke akseptabelt.

Leverandører
Vi stiller krav til våre leverandører og forutsetter at det er nulltoleranse for mobbing, trakassering, fysisk avstraffelse, tvang eller annen respektløs behandling av ansatte hos våre leverandører. Vi har nulltoleranse for barnearbeid, og forventer at alle våre forretningsforbindelser retter seg etter ILOs retningslinjer for barnearbeid. Tilsvarende forventer vi at våre leverandører og samarbeidspartnere lever opp til de betingelser og prinsipper som er trukket opp i dette dokumentet. Våre fremtidige valg av leverandører og samarbeidspartnere vil i stor grad styres av deres evne til å dokumentere og forplikte seg tilsvarende.